Den evige visdomslære = Den esoteriske filosofi

“The Ageless Wisdom teachings are the means by which humanity is kept informed of its essential divinity and of its journey of evolution toward perfection.” - Benjamin Creme

"Den evige visdomslære er det middel hvormed  menneskeheden bliver informeret om dets essentielle guddommelighed og om dets rejse på evolutionens vej mod fuldkommenhed."  - Benjamin Creme 

Alt er Gud.

 

Når det er sagt, må vi straks sige, at Gud er altid god. Så alt hvad der kommer fra Gud er godt og føles rart , giver glæde og lykke og fremgang på alle måder. Og der findes intet skabt, som ikke oprindeligt kom fra Gud.  At  noget så har bevæget sig langt væk fra Gud er en anden historie.

Den evige visdomslære og traditionel religion

I enhver tidsalder og i perioder med meget store kriser er store spirituelle lærere kommet til vores verden for at give menneskeheden muligheden for at tage dets næste skridt på evolutionens vej.

Vi kender disse blandt flere andre som Herkules, Rama, Sankaracharya, Krishna, Buddha, Mohammed og Kristus. Enhver af disse har givet en lære med et centralt og velkendt tema: Rette menneskelige relationer. For eksempel:

  • Kristendom: "... Alt hvad du ønsker at mennesker skal gøre mod dig, det skal du gøre mod dem..."

  • Buddhisme: "In five ways should a clansman minister to his friends and familiars ―  by generosity, courtesy and benevolence, by treating them as he treats himself, and by being as good as his word."

  • Hinduisme: "Gør ikke mod andre, hvad der vil give dig lidelse, hvis det bliver gjort imod dig."

  • Islam: "Ingen af jer kan kaldes troende, før end han  ønsker det for andre, som han ønsker for sig selv". "No one of you is a believer until he loves for his brother what he loves for himself."

  • Jødedom: "What is hurtful to yourself, do not to your fellow man."

  • Taoisme: "Regard your neighbor's gain as your own gain and regard your neighbor's loss as your own loss."  

  • Fra denne enkle lære har mennesker historisk konstrueret komplekse dogmer og ritualer, og har været villige til at slå ihjel og blive slået ihjel i deres ideologis navn. En sådan religiøs intolerance har været og er fortsat (der er ved at ske en opblødning) grundlaget for meget af den lidelse og de uoverensstemmelser vi har i verden. Når mænd og kvinder af enhver tro begynder at forstå, at de deler en fælles spirituel basis, som børn af den ene Fader  - uanset hvilket navn deres tradition anvender-  vil en ny æra af broderskab og fred begynde.

  • Resumé: "Gør mod andre, som du vil, at de skal gøre mod dig". Kort sagt: Vær altid harmløs.  
  • Link http://www.share-international.org/background/awteachings/religion.htm           

 

 

 

   

 

 

                                                       

 
 
 
 
 

Hvad betyder esoterisk?  

Ordet kommer fra gammelt græsk ἐσωτερικός (esōterikos, tilhørende en indre cirkel),  esoterisk henviste oprindeligt til den hemmelige lære fra græske filosoffer i modsætning til offentlig eller eksoterisk. Idag er den esoteriske lære fuldt offentlig, så på den måde er det egentlig misvisende, at kalde det en skjult lære. Enhver kan finde den på internettet eller købe en bog, som beskriver hovedtrækkene i den esoteriske lære, som også kaldes den evige visdomslære. Den har eksisteret igennem de sidste 100000 år og indholdet uddybes til stadighed i takt med at vi mennesker kan forstå mere. Se spørgsmål og svar her:

http://www.share-international.org/magazine/old_issues/2014/2014-09.htm

Den enkleste esoteriske lære er:                  Alt er Gud.

I moderne udgave:                                    Alt er energi.

Eller:                                                Alt er organiseret energi.

 

Vi kan også finde mange andre navne for dette altomfattende væsen eller liv, som vi kalder Gud. Nogle bruger navnet universet, andre kosmos, religiøse bruger igen andre navne, men før vi har realiseret det delvist eller helt er det blot mental spekulation.

"You may have studied books on God and people may have told you that God is in everybody. But until you have realised God, this is all mental speculation." (Sri Chinmoy).

"Du har måske studeret bøger om Gud og mennesker kan have fortalt dig, at Gud er i alle. Men indtil du har realiseret Gud, er det kun mentale spekulationer." (Sri Chinmoy). Find Gud i dig selv, måske er det dig, som hurtigt realiserer helt eller delvist Gud (eller hvad du nu kalder det) i dig selv.  Start i Bruno Gröning Vennekredsen, måske bliver du der for altid. Eller start med Braco.

 

http://www.srichinmoy.org/spirituality/god_the_supreme/god_the_supreme/god_realisation

http://www.srichinmoy.org/

                                                                     

 

 

Den evige visdomslære

"From ancient times, a body of spiritual* teaching known as the Ageless Wisdom has been handed down from generation to generation. A systematic and comprehensive account of the evolution of consciousness in man and nature, it describes how the universe came to exist, how it operates, and man's place within it."

Fra de ældste tider er en kerne af spirituel lære kendt som Den evige Visdomslære (= Den esoteriske filosofi) (= Den evige religion) overført fra generation til generation. Det er en omfattende og systematisk beskrivelse af menneskets evolution (udvikling) og af hvordan alt andet i universet udvikler sig. Den beskriver, hvordan universet opstod, hvordan det fungerer og menneskets og andre levende væseners placering i denne evolutionsproces. Alt udvikler sig. For nogle, hvis de stræber godt, kan denne udvikling gå meget hurtigt.

Se http://www.share-international.org/background/awteachings/AWT_main.htm   

For at få en grundlæggende kort indføring, kan man læse nedenstående artikel:

http://www.share-international.org/archives/AgelessWisdom/aw_ttintro.htm

 

Indledning

Der er passende at indlede med en beskrivelse af ordet glamour.

Glamour er overtro. Overtro fylder meget og paradoksalt nok er "New Age" , esoteriske og okkulte grupper mest overtroiske af alle i følge den tibetanske mester DK, som skrev i Alice Bailey bøgerne. Dette er Benjamin Cremes opfattelse af glamour:

http://www.share-international.org/archives/agelesswisdom/aw_bcglamour.htm

"In New Age circles there is a great deal of talk about the subject of glamour. New Age groups, the esoteric and occult groups, fondly imagine, of course, that they are without glamour. They tend to see themselves as the most advanced groups in the world, above and beyond the glamours which beset ordinary humanity, and as particularly fitted to guide the rest of us into the same, blessed, glamour-free state in which they happily reside. This is one of the biggest glamours of these groups. The Tibetan Master DK, who gave the Alice Bailey teachings to the world, has written that the esoteric and occult groups are the most glamoured of all the groups. And, I must say, that is exactly my experience." (Citat fra ovenstående link fra indledningen.)

Kort beskrivelse af menneskets evolution

Mennesket udvikler sig gennem reinkarnation.

Når mennesket er tæt på at være færdigudviklet som menneske betræder det  lidt firkantet udtrykt "prøvestadiets vej".   På et tidspunkt opnår det 1. indvielse og betræder dermed indvielsesvejen, som i alt består af 5 indvielser, kulminerende i 5. indvielse, hvor mennesket er blevet til en ægte Helgen eller som det tit kaldes en Mester, et harmløst menneske, som er en velgører for alt,han kommer i kontakt med. Det  beskrives i Biblen, hvor der billedligt talt fortælles om 1. indvielse svarende til Kristi fødsel, dvs Kristusbevidsthedens fødsel i menneskets hjerte. Mennesket begynder på vejen hjem til Gud. Han er begyndt på vejen til at blive et godt menneske, et menneske med en god karakter. Han ønsker at være et godt menneske og Gud hjælper ham til at blive det. Mennesket og Gud har indledt et samarbejde. Hans egen Sjæl har kaldt på ham. Vejen frem går gennem uselvisk tjeneste og meditation, hvorved han gradvis renses og hans følelser "lutres".  De negative følelser elimineres i stadigt tiltagende omfang, hans karakter og personlighed forædles og dette kulminerer i 2. indvielse, hvor han eller hun stort set har den fulde kontrol over sine følelser, på en naturlig måde. Fra 1. til 2. indvielse kan der gå fra 1 inkarnation op til måske 9 inkarnationer eller længere - menneskets frie vilje krænkes ikke. Hvis ens religiøse praksis, bredt forstået, og uselviske tjeneste svækkes, så kan der gå længere. Den frie vilje er et umisteligt guddommeligt gode, som aldrig tages fra os.
Med 2. indvielse bag sig skal den indviede til at lære at få fuld kontrol over sit mentale udstyr (mentallegemet). Mentalplanets illusioner opløses efterhånden som Sjælens lys mere og mere strømmer ind i personligheden,  og dette kulminerer i den 3. indvielse, som er den første guddommelige indvielse.

Den 4. indvielse beskrives herunder:

"To conclude this brief and necessarily incomplete account of the requirements for each initiation, I quote again from the writings of the Master Djwhal Khul:  "When a man takes the fourth initiation, he functions in the fourth plane vehicle, the buddhic, and has escaped permanently from the personality ring-pass-not. This great act of renunciation marks the moment when the disciple has nothing in him which relates him to the three worlds (physical, astral and mental) of human evolution. His contacts with those worlds in the future will be purely voluntary, and for the purpose of service." (Rays and Initiations, p.696.)"  Dette beskriver den 4. indvielse, og mennesket har derefter intet som binder ham til de tre verdener (fysiske, astrale, mentale). Han har afsluttet inkarnations- rækken, den lange række af fødsel og død, og træder nu ind i Gudsriget.  Snart når han 5. indvielse, og er dermed en Mester.  

            Alle mennesker vil med tiden blive en Mester          

Se

1. http://www.share-international.org/archives/agelesswisdom/aw_bcrequire.htm

2. http://www.share-international.org/books/?d=AWT 

3. http://shareno.net/boker/boker.htm#Norske_b%C3%B8ker

Henviser til nedenstående e-bog, som også findes i papirudgave.   Letlæst introduktion til den tidløse visdomslære på engelsk (gratis), findes også på norsk, men ikke på dansk. Bygget op med spørgsmål og svar.

The AgelessWisdom Teaching
An introduction to humanity’s spiritual legacy
Benjamin Creme
SHARE INTERNATIONAL FOUNDATION
 
 
Hvornår er man klar til at betræde den spirituelle vej?
 
Sri Chinmoy, som var et meget venligt og elskeligt menneske, og som ved sin død havde opnået 4. indvielse, og bl.a. arrangerede marathonløb siger følgende:

"How does one know whether he is ready for a spiritual path or not? (Hvordan ved man, om man er klar til at betræde den spirituelle vej?)

How does one know whether he is ready for a spiritual path or not?

When you are hungry you know that you have to eat. Your hunger compels you to eat something. In the inner life also, when you are hungry for peace, light and bliss, at that time you are ready. When you have an inner cry, then you are ready for a spiritual path. When you feel the need, you are ready. If you don't have the need, then you are not ready,

Sometimes it happens that the seeker is ready and the Master is available, but attachment to the ordinary life prevents the seeker from looking sincerely enough. The other day somebody told me that she has been looking for a Master for nineteen or twenty years. I was so surprised, because I was positive that her Master is alive. If she had really been searching sincerely and crying for her Master, then she would have found him. If the aspirant is really sincerely crying for a path, then his path will present itself before him. If he really cries for a spiritual Master, either the Master will come to him or he will be able to go to the Master. No sincere effort ends in vain. If someone makes a sincere effort, then I wish to say that his inner life and outer life are bound to be crowned with success."

 

 

 

 

Indvielse er en stadig tiltagende oplevelse af sig selv som sjæl, og denne oplevelse tiltager fra 1. til 4. indvielse.

Ved den 4. indvielse overføres sjælens erfaringer , visdom etc. til monaden, og mennesket behøver ikke mere at komme tilbage til jorden, men kan hvis han ønsker det.

Det er denne forståelse af menneskets 5 indvielser, som man regner med vil blive til den nye verdensreligion. Denne nye "verdensreligion" vil ikke - regner man med - træde i stedet for de religioner vi kender så godt i dag, men giver en dybere forståelse af menneskets evolution og midlerne til at fremme denne evolution - såfremt det måtte ønskes.

 

 

 

 

 

En billedkavalkade over indviede.
Fra "List of Initiates" (Liste over indviede - ikke oversat til dansk) . Indviede står og har stået bag al kultur og civilisation, kunst, poesi, litteratur. You Tube udgaven med citater fra Benjamin Creme og kildehenvisning. Først fra POE 1,0 , dvs 1. indvielse og frem kan man tale om indviede, og der er således nævnt flere i videoen, som ikke er indviede.

Hjertets vej

"Our path is basically the path of the heart and not the path of the mind. This does not mean that we are criticising the path of the mind. Far from it. We just feel that the path of the heart leads us faster towards our goal." (Citat Sri Chinmoy).     Vores vej er grundlæggende hjertets vej og ikke intellektets (eng, mind). Det betyder ikke, at vi kritiserer intellektets vej. Langt fra. Vi føler blot at hjertes vej fører os hurtigere til vores mål. (Citat Sri Chinmoy).

Se

http://www.srichinmoy.org

http://www.srichinmoy.org/spirituality/our_path

Loven om årsag og virkning.

Dette er den lov, som vi kender fra biblen som "Som du sår, så skal du høste" .

Derfor er det fundamentale altid:  Harmløshed.

 

Kristi genkomst I
En video (engelsk), som i et enkelt sprog beskriver Kristi genkomst, som udfolder sig her og nu, og hvad vi kan gøre for at fremme denne proces. Som altid i sådanne fremstillinger vil der være enkelte steder, hvor andre opfattelser foreligger, men ikke noget som ændrer af betydning ved indholdet. Anfører et par kilder til genkomstfortællingen.
Kristi genkomst II
En video (engelsk), som i et enkelt sprog beskriver Kristi genkomst, som udfolder sig her og nu, og hvad vi kan gøre for at fremme denne proces.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

26.02 | 23:32

Meget gode billeder :)

---------------------------------
http://www.kviklantop.com/

...
25.09 | 12:36

Hej. Findes der nogle grupper/mennesker her i Danmark som beskæftiger sig med Maitreya og missionen?? Rigtig god hjemmeside!! :)

...
29.06 | 12:43

Er der nogle åbne foreninger eller grupper her i Danmark hvor man kan snakke sammen om Maitreya?

...
06.02 | 21:04

En meget fin hjemmeside med mange gode informationer.

...
Du kan lide denne side